Refund and Returns Policy

Refund and Returns Policy

Nederlands

Ons terugbetalings- en retourbeleid duurt 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Verschillende soorten goederen worden niet geretourneerd. Bederfelijke goederen, zoals sportvoeding kunnen niet worden geretourneerd. 

Andere niet-retourneerbare artikelen:

Cadeaubonnen
Sommige artikelen voor gezondheid en persoonlijke verzorging

Om uw retourzending te voltooien, hebben we een kassabon of aankoopbewijs nodig.

Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.

Er zijn bepaalde situaties waarin geen terugbetaling wordt toegekend:

Elk artikel dat niet in de oorspronkelijke staat verkeert, beschadigd is of onderdelen mist om redenen die niet aan onze fout te wijten zijn.

Elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd.

Terugbetalingen

Zodra je retourzending is ontvangen en gecontroleerd, sturen we je een e-mail om je te melden dat we je geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen je ook informeren over de goedkeuring of afwijzing van je terugbetaling.

Als u wordt goedgekeurd, dan wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen 1 dag automatisch een bedrag teruggestort op uw creditcard of oorspronkelijke betaalwijze.

Te late of ontbrekende terugbetalingen

Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw.

Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geboekt.

Neem vervolgens contact op met uw bank. Vaak is er enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling is geboekt.

Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt nog steeds geen terugbetaling ontvangen, neem dan contact met ons op via info@blueglobesports.be.

Solden

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald. Uitverkoopartikelen kunnen niet worden terugbetaald.

Ruilen

Wij vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als u een artikel wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op info@blueglobesports.be en stuur uw artikel naar: Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze, België.

Geschenken

Als het artikel bij aankoop als een geschenk werd aangeduid en rechtstreeks naar jou werd verzonden, ontvang je een krediet voor de waarde van je retourzending. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt een cadeaubon naar je toegestuurd.

Als het artikel bij aankoop niet was gemarkeerd als een cadeau, of als de cadeaugever de bestelling naar zichzelf heeft laten versturen om deze later aan jou te geven, sturen we een terugbetaling naar de cadeaugever en zal deze op de hoogte worden gesteld van je retourzending.

Retourzendingen verzenden

Om je product terug te sturen, moet je je product opsturen naar: Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze, België.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het terugsturen van je product. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als je een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending afgetrokken van je terugbetaling.

Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het duurt voordat je omgeruilde product je bereikt variëren.

Als je duurdere artikelen retourneert, kun je overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we je geretourneerde artikel ontvangen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via info@blueglobesports.be voor vragen over terugbetalingen en retourzendingen.

English

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, cannot be returned. 

Additional non-returnable items:

  • Gift cards
  • Downloadable software products
  • Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where no refund is granted:

  • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
  • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a 1 day.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@blueglobesports.be.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@blueglobesports.be and send your item to: Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze, Belgium

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze, Belgium

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at info@blueglobesports.be for questions related to refunds and returns.

Français

Notre politique de remboursement et de retour dure 30 jours. Si 30 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons pas vous offrir un remboursement complet ou un échange.

Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que celui dans lequel vous l’avez reçu. Il doit également être dans son emballage d’origine.

Plusieurs types de marchandises ne peuvent pas être retournés. Les produits périssables, comme les aliments, ne peuvent pas être retournés. 

Autres articles non retournables :

les cartes-cadeaux
Certains articles de santé et de soins personnels

Pour compléter votre retour, nous avons besoin d’un reçu ou d’une preuve d’achat.

Veuillez ne pas renvoyer votre achat au fabricant.

Il y a certaines situations où aucun remboursement n’est accordé :

Tout article qui n’est pas dans son état d’origine, qui est endommagé ou auquel il manque des pièces pour des raisons qui ne sont pas dues à notre erreur.

Tout article retourné plus de 30 jours après la livraison.

Remboursements

Une fois votre retour reçu et inspecté, nous vous enverrons un courriel pour vous informer que nous avons reçu votre article retourné. Nous vous informerons également de l’approbation ou du rejet de votre remboursement.

Si votre remboursement est approuvé, il sera traité et un crédit sera automatiquement appliqué à votre carte de crédit ou à votre mode de paiement initial, dans un délai d’un jour.

Remboursements tardifs ou manquants

Si vous n’avez pas encore reçu de remboursement, vérifiez d’abord à nouveau votre compte bancaire.

Contactez ensuite la société émettrice de votre carte de crédit. Il peut s’écouler un certain temps avant que votre remboursement ne soit officiellement comptabilisé.

Contactez ensuite votre banque. Il y a souvent un délai de traitement avant que le remboursement ne soit comptabilisé.

Si vous avez fait tout cela et que vous n’avez toujours pas reçu votre remboursement, veuillez nous contacter à l’adresse info@blueglobesports.be.

Articles en solde

Seuls les articles à prix normal peuvent être remboursés. Les articles en solde ne peuvent être remboursés.

Échanges

Nous ne remplaçons les articles que s’ils sont défectueux ou endommagés. Si vous souhaitez l’échanger contre le même article, envoyez-nous un courriel à info@blueglobesports.be et envoyez votre article à : Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze, Belgique

Cadeaux

Si l’article a été marqué comme cadeau lors de l’achat et expédié directement à vous, vous recevrez un crédit cadeau de la valeur de votre retour. Dès réception de l’article retourné, un chèque-cadeau vous sera envoyé par courrier.

Si l’article n’était pas marqué comme cadeau au moment de l’achat, ou si le destinataire du cadeau s’est fait expédier la commande pour vous la remettre plus tard, nous enverrons un remboursement au destinataire du cadeau et il sera informé de votre retour.

Expédition des retours

Pour retourner votre produit, vous devez l’envoyer par la poste à Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze, Belgique.

Vous serez responsable du paiement de vos propres frais d’expédition pour le retour de votre article. Les frais d’expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais d’expédition de retour seront déduits de votre remboursement.

Le délai d’acheminement de votre produit échangé peut varier en fonction de votre lieu de résidence.

Si vous retournez des articles plus chers, vous pouvez envisager d’utiliser un service d’expédition avec suivi ou de souscrire une assurance expédition. Nous ne garantissons pas que nous recevrons votre article retourné.

Vous avez besoin d’aide ?

Contactez-nous à l’adresse info@blueglobesports.be pour toute question relative aux remboursements et aux retour

 

Winkelwagen
Have no product in the cart!
0
%d bloggers liken dit: