Disclaimer & Algemene Voorwaarden & Privacy

Disclaimer & Algemene Voorwaarden & Privacy

1.Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Blue Globe Sports, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1.1. WIE ZIJN WIJ?

De websites http://www.blueglobesports.com, http://www.blueglobesport.com, http://www.blueglobesports.be, http://www.peakssportswear.com, http://www.loopschoenen.run, http://www.triathlonwetsuits.be,  http://www.wandelschoenen.run

zijn een initiatief van:

Blueglobesports bvba

Gentsesteenweg 166

9800 Deinze

België

Ondernemingsnummer BTW-BE 0578939253

E-mail: info@blueglobesports.be

Telefoon: +32 9 380 34338

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

1.2. ONZE WEBSITES

1.2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

1.2.2 Inhoud op onze websites

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

1.2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Blue Globe Sports vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

1.3. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

1.4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Blue Globe Sports en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Blue Globe Sports hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

1.5. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende Privacy Statement te consulteren via onze website.

1.6. ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Blue Globe Sports, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

2.VERKOOPSVOORWAARDEN

De huidige verkoopsvoorwaarden (hierna de “Verkoopsvoorwaarden”) zijn te vinden op de websites   http://www.blueglobesports.com, http://www.blueglobesport.com, http://www.blueglobesports.be, http://www.loopschoenen.run, http://www.wandelschoenen.run, http://www.peakssportswear.com, http://www.triathlonwetsuits.be 

De Website is een initiatief van:

Blue Globe Sports

Gentsesteenweg 199

9800 Deinze

België

Ondernemingsnummer BTW-BE 0578939253

E-mail: koen@blueglobesports.be

Telefoon: 09 380 34 38

(Hierna: “Blue Globe Sports”);

2.1. DEFINITIES EN TOEPASSING VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

(i) “Consument”: iedere Koper die een natuurlijke persoon is en die uitsluitend handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

(ii) “Koper”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Blue Globe Sports in een contractuele relatie staat of komt te staan, ongeacht de aard van deze contractuele relatie.

(iii) “Product” of “Producten”: alle goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoopovereenkomst zoals bepaald onder (v).

(iv) “Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen”: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

(v) “Verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van Producten over te dragen aan de Koper, en waarbij de Koper zich er op zijn beurt toe verbindt de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Blue Globe Sports en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, vanaf gebruik van de Website.

Er kan enkel worden afgeweken van de huidige Verkoopsvoorwaarden mits een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen de Koper en Blue Globe Sports en schriftelijk wordt vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden.

Blue Globe Sports behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

De Verkoopsvoorwaarden vormen samen met de Disclaimer en de Privacy Verklaring de algemene voorwaarden van Blue Globe Sports (de “Algemene Voorwaarden”). De Algemene Voorwaarden kan men consulteren in het Nederlands. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2.2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Blue Globe Sports besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten. Dit gebeurt o.a. door middel van technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers en foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Ieder aanbod op de Website moet geïnterpreteerd worden als een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Blue Globe Sports ten aanzien van de Koper. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Blue Globe Sports heeft de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Blue Globe Sports moet hij hiervoor een productbestelling plaatsen via de online bestelmethode. Deze productbestelling is bindend tegenover de Koper. Blue Globe Sports zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de productbestelling contact opnemen ter bevestiging via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. De bevestiging van de productbestelling wordt beschouwd als het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. De Koper verbindt zich ertoe de producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

Blue Globe Sports kan ten alle tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de productbestelling weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Blue Globe Sports de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Blue Globe Sports de productbestelling weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Blue Globe Sports kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.

Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

2.3. PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van de online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die Blue Globe Sports in haar bevestiging conform artikel 2 van de huidige Verkoopsvoorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Blue Globe Sports worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Blue Globe Sports heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van de bestelling van de Koper. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de wettelijke BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

2.4. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, d.i. op het moment waarop de productbestelling door de Koper wordt geplaatst. Blue Globe Sports accepteert volgende betaalmethoden:

• Bancontact/Mister Cash 

• VISA 

• Mastercard

• PayPal 

• IDeal

• Blue Globe Sports-cadeaubon

Blue Globe Sports kan de bovenstaande betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website.

Blue Globe Sports neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de online transacties van de Koper te garanderen. Blue Globe Sports garandeert deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. De beveiligde systemen van Mollie en Ingenico staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

 De facturen van Blue Globe Sports zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (1ste semester 2017: 8,0%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra Blue Globe Sports de eerste ingebrekestelling heeft verstuurd, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling, waaronder inbegrepen de kosten voor het inschakelen van een raadsman.

Blue Globe Sports stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Blue Globe Sports behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

2.5. LEVERING VAN DE PRODUCTEN

2.5.1 Leveringstermijn

Blue Globe Sports streeft ernaar iedere bestelling spoedig te verwerken. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de productbestelling. Wanneer Blue Globe Sports er niet in slaagt om de Producten op het met de Koper overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Blue Globe Sports niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Blue Globe Sports spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De leveringstermijn wordt op dat ogenblik geschorst, en begint weer te lopen vanaf het ogenblik dat de producten weer in voorraad zijn.

2.5.2 Verantwoordelijkheid voor de levering

Blue Globe Sports doet voor de levering beroep op een betrouwbare externe partij. De Koper is ervan op de hoogte dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de partij verantwoordelijk voor de levering. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen en geeft geen aanleiding tot terugbetaling of een andere verzending. Blue Globe Sports neemt geen verantwoordelijkheid voor een levering die te laat bij de Koper toekomt of voor een bestelling die verloren raakt, indien dit het gevolg is van handelingen van de partij verantwoordelijk voor de levering, handelingen van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de Producten één keer aan de Koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming vanwege de Koper of de door de Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor de rekening van de Koper.

2.5.3 Overdracht van risico

Blue Globe Sports draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging; een gebrek aan ondertekening heeft echter geen invloed op de overdracht van het risico.

2.6. GARANTIE VOOR GEBREKEN EN KLACHTINDIENING

2.6.1 Toepassingsvoorwaarden

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikels 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij of zij een gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften. Indien de Koper een Consument betreft, geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. De garantie doet geen afbreuk aan het herroepingsrecht, zoals bepaald in artikel 7 van de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De garantie is niet van toepassing op:

• schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken; 

• schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen.

De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blue Globe Sports of de producent.

2.6.2 Klachtindiening

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Koper moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan Blue Globe Sports, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige Producten moeten terug verzonden worden naar Blue Globe Sports, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Blue Globe Sports raadt aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie. Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de Producten terug te sturen.

2.6.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Blue Globe Sports deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Blue Globe Sports is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

2.7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Blue Globe Sports hoort uiteraard wel graag feedback zodat ze haar dienstverlening kan verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Blue Globe Sports de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan dertig (30) kalenderdagen. Blue Globe Sports betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

• De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);

• De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht).

2.7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Blue Globe Sports meedelen. Deze mededeling moet binnen de dertig (30) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

• Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt; 

• Naam en adres van de Consument; 

• Handtekening van de Consument.

De Consument moet de desbetreffende producten op hetzelfde moment terugsturen naar Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze, d.i. binnen dertig (30) kalenderdagen na de levering. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Blue Globe Sports het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Blue Globe Sports is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Blue Globe Sports verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de Consument.

2.8. OVERMACHT

Indien Blue Globe Sports door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Blue Globe Sports niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Blue Globe Sports is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2.9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnamen blijven behouden bij Blue Globe Sports. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

2.10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via de Website.

2.11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Blue Globe Sports, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

2.12. BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENREGELING

In overeenkomst met Boek XVI Wetboek Economisch Recht hebben de partijen ook de mogelijkheid om een geschil aangaande de Verkoopsvoorwaarden op een minnelijke manier te regelen en/of voor te leggen aan de Consumentenombudsdienst. Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/.

3. Privacy beleid

3.1.ALGEMEEN:

Blue Globe Sports respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Blue Globe Sports zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

3.2 GEBRUIK VAN GEGEVENS:

Blue Globe Sports gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. 

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. 

Om het winkelen bij Blue Globe Sports zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 

In uw Blue Globe Sports account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

3.3 COOKIES:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Blue Globe Sports gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

3.4 OVERIGE:

Blue Globe Sports verkoopt uw gegevens niet. Blue Globe Sports zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Blue Globe Sports Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Winkelwagen
Have no product in the cart!
0
%d bloggers liken dit: